Sale!

อุปกรณ์จัดร่องกระเบื้อง twinflex ขนาด 2 มม. และ 5 มม. (บรรจุ250ชิ้น)

อุปกรณ์จัดร่องกระเบื้อง twinflex ขนาด 2 มม. และ 5 มม. (บรรจุ250ชิ้น)จัดร่องกระเบื้องอย่างมืออาชีพการปูกระเบื้อง ควรเว้นระยะห่างของร่องกระเบื้อง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากระเบื้องระเบิดที่อาจเกิดขึ้น ลดปัญหายาแนวหลุดล่อน อุปกรณ์สำหรับจัดร่องกระเบื้องให้สวยงามเป็นแนวเท่ากันทุกร่อง เพื่อให้ได้พื้นและผนังกระเบื้องที่สวยงาม มีคุณภาพ

In Stock
diyDIY
จัดร่องกระเบื้อง
จัดแนวกระเบื้อง

รายละเอียด

อุปกรณ์จัดร่องกระเบื้อง twinflex ขนาด 2 มม. และ 5 มม. (บรรจุ250ชิ้น)

จัดร่องกระเบื้องอย่างมืออาชีพ
การปูกระเบื้อง ควรเว้นระยะห่างของร่องกระเบื้อง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากระเบื้องระเบิดที่อาจเกิดขึ้น ลดปัญหายาแนวหลุดล่อน อุปกรณ์สำหรับจัดร่องกระเบื้องให้สวยงามเป็นแนวเท่ากันทุกร่อง เพื่อให้ได้พื้นและผนังกระเบื้องที่สวยงาม มีคุณภาพ

สำหรับจัดร่องกระเบื้องให้มีขนาดเท่ากันตลอดแนว พิเศษสามารถใช้งานได้ 2 ขนาดใน 1 ชิ้น คือขนาด 2 และ 5 มม. (บรรจุ250ชิ้น)

การใช้งาน
ในระหว่างปูกระเบื้อง ให้วางอุปกรณ์จัดแนวกระเบื้องไว้ที่มุมของกระเบื้องทั้ง 4 มุม แล้วขยับกระเบื้องให้ชิดอุปกรณ์จัดแนวกระเบื้อง
เมื่อปูเสร็จเรียบร้อย จึงดึงตัวอุปกรณ์จัดแนวกระเบื้องออก

ข้อแนะนำ
ควรวางกระเบื้องให้ชิดอุปกรณ์

ข้อควรระวัง
ห้ามเด็กเล็กนำเข้าปาก
ห้ามใช้ไฟฟ้า
ห้ามวางของหนักทับ

การเก็บรักษา
ควรล้างทำความสะอาดคราบซีเมนต์ออกให้สะอาด หากจะนำกลับมาใช้งานต่อ